dnes je 17.7.2024

Input:

č. 11/2003 Sb. NSS, Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost

č. 11/2003 Sb. NSS
Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 47 a 59 správního řádu
Výrok správního orgánu rozhodujícího o odvolání, jímž se mění pouze odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně, nemá oporu v zákoně a činí rozhodnutí odvolacího orgánu nepřezkoumatelným pro nesrozumitelnost [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29.5.2003, čj. 7 A 181/2000-29)
Prejudikatura: shodně Soudní judikatura ve věcech správních č. 573/2000.
Věc: Ing. Zdeněk A. v R proti Ministerstvu obrany o výsluhový příspěvek vojáka z povolání.

Žalobce se domáhal zpětného přiznání výsluhového příspěvku podle ustanovení § 165 odst. 8 věta druhá zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Vojenský úřad sociálního zabezpečení (dále jen „VÚSZ“) jeho žádost rozhodnutím ze 14. 1. 2000 zamítl s tím, že ji označil za žádost o obnovu výplaty výsluhového příspěvku, a uvedl, že tak činí i přesto, že žalobce se podrobil dobrovolné reatestaci podle rozkazu ministra obrany č. 015/1990, neboť v době prováděné reatestace nebyl zařazen na funkci ve vojenském obranném zpravodajství.
K odvolání žalobce rozhodl žalovaný 4. 3. 2000 tak, že odvolání nevyhověl a odůvodnění napadeného rozhodnutí VÚSZ změnil tak, že „po posouzení žádosti bylo zjištěno, že se žalobce nepodrobil dobrovolné reatestaci podle zmiňovaného rozkazu ministra obrany“. V ostatních částech napadené rozhodnutí potvrdil.
Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí správního orgánu včasnou žalobou, kterou podal u Vrchního soudu v Praze; zde řízení nebylo do konce roku 2002 dokončeno, a věc proto převzal k dalšímu řízení Nejvyšší správní soud.
Nejvyšší správní soud rozhodnutí Ministerstva obrany zrušil pro vady
Nahrávám...
Nahrávám...