dnes je 17.7.2024

Input:

č. 108/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: kasační stížnost proti neustanovení zástupce

č. 108/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: kasační stížnost proti neustanovení zástupce
k čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 35 odst. 7 a § 104 odst. 3 písm. b) soudního řádu správního
I. Proti rozhodnutí správního soudu o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce soudem je kasační stížnost přípustná; nejde o rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení [§ 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s).
II. Při rozhodování o ustanovení zástupce soudem žalobci (§ 35 odst. 7 s. ř. s.) přihlíží soud při posuzování otázky, zda je zastoupení třeba pro ochranu práv, kromě majetkových poměrů také k dalším osobním poměrům účastníka řízení; je-li žalobcem cizinec, přihlédne soud také k jeho znalosti českého jazyka a orientaci v právním řádu České republiky.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2003, čj. 1 Azs 5/2003-47)
Věc: Lyudmyla D. v L. a společníci (tři nezletilé děti žalobkyně, všichni státní příslušníci Ukrajiny), všichni v řízení o kasační stížnosti zastoupení advokátem JUDr. Karlem L. v B., proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu v České republice, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení o neustanovení zástupce pro řízení ve věci samé.

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 5. 6. 2002 bylo k žádosti žalobkyně (v textu též „stěžovatelka“), podané jejím jménem a jménem jejích nezletilých dětí, vysloveno, že se jí azyl podle § 13, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona o azylu neuděluje a že se na ni ani na její děti nevztahuje překážka vycestování (§91 zákona o azylu).
Proti tomuto rozhodnutí podali žalobci 197. 2002 podle procesních předpisů tehdy účinných opravný prostředek k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím žalovaného ministerstva. Vrchní soud, jemuž byla věc s vyjádřením žalovaného a správními spisy předána 28. 11. 2002, ji do konce roku 2002 neskončil a po datu 1. 1. 2003 spisy předal Krajskému soudu v Praze, který se stal nadále věcně a místně příslušným.
Krajský soud v Praze usnesením ze dne 3. 3. 2003 zamítl návrh žalobců na ustanovení zástupce pro řízení soudem a poučil je o možnosti podat proti tomuto výroku kasační stížnost; dále vyzval žalobce, aby sdělili, zda souhlasí s projednáním věci bez nařízení jednání a aby specifikovali náklady řízení, které jim případně v souvislosti s řízením vznikly.
Žalobci (včetně manžela žalobkyně Hryhoriy D. a dvou jejich nově narozených dětí Olgy a Anny; z těch však žádný původní opravný prostředek nepodal a rozhodnutí správního orgánu se ani o nich jako o účastnících řízení nezmínilo) dopisem ze dne 14. 4. 2003 podali proti usnesení ze dne 3. 3. 2003 kasační stížnost (stalo se tak včas a ve lhůtě zákonem stanovené), v níž žádali, aby o udělení azylu bylo rozhodnuto s nařízením jednání, s tím, že trvají na ustanovení zástupce pro řízení soudem. Uvedli, že otázka zdraví a života pěti dětí je natolik vážná, že k ní nelze přistoupit tak jednoduchým způsobem, jak to krajský soud navrhl.
Krajský soud poté pro účely řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupcem JUDr. Karla L., advokáta v B., a žalobkyni uložil, aby v součinnosti s advokátem odstranila vady podané kasační stížnosti (především aby uvedla důvod ve smyslu § 103 s. ř. s., jímž má
Nahrávám...
Nahrávám...