dnes je 22.4.2024

Input:

102/1992 Sb., Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění účinném k 1.11.2011

č. 102/1992 Sb., Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění účinném k 1.11.2011
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. února 1992,
kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
vypouští § 12
126/1998 Sb.
(k 8.6.1998)
vypouští § 7 odst. 3
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 14
359/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
ruší § 13 včetně pozn. č. 9)
132/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
ruší část druhou
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
PŮSOBNOST OBCÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BYTOVÉ NÁHRADY
§ 1
(1)  Nemůže-li pronajímatel, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu, nebo ten, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt, zajistit bytovou náhradu,1) může požádat o zajištění této náhrady u obce, na jejímž území je byt, který má být vyklizen. Stejně postupuje pronajímatel, jestliže stavební úřad povolil odstranění stavby.2)
(2)  O zajištění bytové náhrady pro toho z rozvedených manželů, který podle rozhodnutí soudu nebo podle dohody rozvedených manželů má povinnost po zrušení společného nájmu se z bytu vystěhovat, může požádat kterýkoliv z rozvedených manželů.
§ 2
(1)  Obec zajišťuje náhradu tím, že navrhne nájemci uzavření smlouvy o nájmu bytu, popřípadě místnosti v domě, který je v jejím vlastnictví, anebo tím, že uzavře smlouvu o nájmu bytu v domě jiné právnické nebo fyzické osoby ve prospěch osoby, která je povinna byt vyklidit.3)
(2)  Zajišťování bytové náhrady patří do samostatné působnosti obcí.
§ 3
(1)  Obec určí pořadí žádostí o bytovou náhradu podle naléhavosti. Obec podle místních podmínek přednostně zajišťuje bytové náhrady v případě výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 711 odst. 1 písm. a) zákona č. 509/1991 Sb.
(2)  Obec může stanovit pro určení pořadí podrobnější kritéria obecně závaznou vyhláškou.4)
§ 4
O tom, že je zajištěna bytová náhrada, která je způsobilá k nastěhování a k řádnému užívání, vydá obec tomu, kdo o bytovou náhradu žádal, potvrzení.
§ 5
Obec, v níž je vyklizovaný byt, může zajistit bytovou náhradu v jiné obci na základě dohody s touto obcí jen za podmínek stanovených v § 711 odst. 1 písm. c) a d) a § 712 odst. 2 občanského zákoníku.
§ 6
(1)  Zanikne-li nájem bytu sjednaný na dobu určitou výpovědí před uplynutím sjednané doby, má nájemce právo na bytovou náhradu v rozsahu jako při zániku nájmu bytu.
(2)  Právo na bytovou náhradu má nájemce v případě uvedeném v odstavci 1 jen na dobu, na kterou byl nájem původně sjednán.
(3)  Zanikne-li nájem bytu sjednaný na dobu určitou delší deseti let uplynutím této doby, má nájemce právo na bytovou náhradu, pokud po uzavření nájemní smlouvy nastanou na jeho straně takové závažné okolnosti, že na něm není možno spravedlivě požadovat vyklizení bytu bez náhrady.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 132/2011 Sb. k 1.11.2011)
ČÁST TŘETÍ
STANOVENÍ PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ MÍSTNÍ SPRÁVY K PROVÁDĚNÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
§ 11
O návrhu na předběžný zákaz zřejmého zásahu do pokojného stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stav6) rozhodují pověřené obecní úřady.7)
§ 12
(vypuštěn 227/1997 Sb.)
§
Nahrávám...
Nahrávám...