dnes je 29.5.2024

Evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazuGarance

1.11.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Hodnocení bezpečnostních rizikGarance

21.2.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnocení bezpečnostních rizik je z uvedených účelů nejsložitější činností. V předpisech se v této souvislosti vyskytuje řada pojmů, které nejsou vždy významově totožné. Uveďme nyní několik…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pracovní úraz a nemoc z povoláníGarance

24.1.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní úraz je definován v § 271k ZP jako: poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Nutno dodat, že k úrazu musí dojít při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Poskytování OOPPGarance

24.1.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcím předpisem pro poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Poskytování ochranných nápojůGarance

23.1.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 104 odst. 3 ZP je zaměstnavatel povinen poskytovat v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách (při zátěží teplem nebo chladem) ochranné nápoje. Podrobnosti o poskytování ochranných nápojů obsahuje § 8 nařízení vlády č.. 361/2007 Sb., kterým se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Osobní ochranné pracovní prostředkyGarance

23.1.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro ochranu zdraví zaměstnanců při práci se mají přednostně používat prostředky kolektivní ochrany nebo organizační opatření. Požadavky kladené na OOPP stanoví nařízení vlády č. 21/2003 Sb. a způsob poskytování stanoví nařízení vlády č. 495/2001 Sb. OOPP jsou…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Hodnocení zdravotních rizikGarance

22.1.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní rizika při práci vycházejí z přítomnosti rizikových faktorů na pracovišti, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Hodnocení je předepsáno již zmíněnými ustanoveními ZP, ustanovením § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a je…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odpovědnost zaměstnavateleGarance

22.1.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci i všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích, s ohledem na rizika jejich možného ohrožení života a zdraví (§ 101 odst. 1, 5…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Evidence a hlášení pracovních úrazůGarance

21.1.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematiku řeší nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, novelizované nařízením vlády č. 170/2014 Sb.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odpovědnost zaměstnavatele za škoduGarance

14.12.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V pracovněprávních vztazích odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prevenční povinnostGarance

14.12.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích je obsažena v části jedenácté, v § 248 a násl. ZP. Již v úvodu této právní úpravy je zdůrazněna tzv. prevenční povinnost, tedy povinnost jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele předcházet…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odpovědnost zaměstnance za škoduGarance

14.12.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava odpovědnosti zaměstnance za škodu je obsažena v § 250 a násl. ZP. Zákoník práce přitom rozlišuje:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 271k ZP Pracovní úraz a nemoc z povoláníGarance

2.11.2015, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Školení BOZPGarance

17.4.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 103 odst. 2 ZP musí zaměstnavatel zajistit školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, se kterými se zaměstnanci mohou na pracovišti…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rizika při práciGarance

17.4.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon ukládá zaměstnavateli v § 101 odst. 1 ZP zajistit BOZP zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. V této souvislosti je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Organizační směrnice k výchově a vzdělávání zaměstnanců v BOZPGarance

17.4.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...