Nejnovější
Nejčtenější
 
Praktický rádce pro společenství vlastníků jednotek

Vedení SVJ bez starostí a za odpovídající odměnu!

On-line je určen pro členy výborů a pověřené vlastníky SVJ, subjekty zabývající se správou SVJ, třeba i bytová družstva, realitní agentury, developerské firmy aj.

Nabízíme komplexní službu pro vedení SVJ. Získáte přehledné a souhrnné informace pro úspěšné fungování SVJ - od založení, zvolení orgánů přes sestavování rozpočtu, revize a lhůty po vedení účetnictví, odměňování a jednání s dlužníky či úřady.

Co oceňují naši zákazníci?

 • praktičnost a názornost textů,
 • bezplatnou odpověď na jakýkoli dotaz k tématu on-line knihy autorským kolektivem,
 • názorné a spolehlivé příklady se vzorovým SVJ,
 • jednoduchý program pro revize, platby aj.
 • související dokumenty (právní předpisy, vzory smluv, formuláře, archiv dotazů ...),

Uspořte čas a peníze při vedení SVJ!

 1. Aktuálně pro SVJ
 2. Vlastnické právo
  • Vlastnické a spoluvlastnické právo
   • VZORY
  • Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví
  • Vznik vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví společných částí domu
   • VZORY
  • Práva k pozemku
  • Smlouvy o převodu jednotky a ochrana nájemce bytu
   • VZORY
  • Právní předpisy ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek
   • VZORY
  • Nájem a podnájem bytů a nebytových prostor - jednotek
  • Související judikatura
 3. Vznik a orgány SVJ
  • Právní úprava SVJ
  • Formy  SVJ - rozhodování  v domě rozděleném na jednotky
  • Vznik SVJ obecně a v domech bytových družstev
  • Rejstřík SVJ
   • VZORY
  • Orgány SVJ a jejich kompetence
   • VZORY
  • Stanovy SVJ
  • Předmět činnosti  SVJ
  • Práva a povinnosti členů SVJ
 4. Správa domu
  • Vymezení správy domu a další činnosti
  • Dokumentace  staveb obytných domů
  • Zjišťování potřeb údržby a oprav a jejich evidence
   • VZORY
  • Revize a lhůty pro jejich provádění
  • Zajištění správy a smlouvy s dodavateli
   • VZORY
  • Oceňování bytů a nemovitostí
  • Rekonstrukce a modernizace domů a bytů
  • Přehled využití obnovitelných zdrojů a zařízení
 5. Hospodaření
  • Zásady hospodaření SVJ
  • Výnosy a náklady
  • Příspěvky a podíl vlastníků na nákladech na správu domu
  • Majetek společenství
  • Rozpočet společenství
  • Společné části domu
  • Služby spojené s užíváním jednotek
   • VZORY
  • Čerpání dotací ČR a EU
 6. Účetnictví
  • SVJ - účetní jednotka, účetní předpisy, vedení účetnictví
  • Postupy účtování o činnosti SVJ
  • Pořízení majetku
  • Účtování služeb spojených s užíváním jednotek
  • SVJ a stavební spoření
  • Účetní závěrka
   • VZORY
  • Vnitřní předpisy pro vedení účetnictví
 7. Daně a odvody
  • Daň z příjmů právnických osob
   • VZORY
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Sociální a zdravotní pojištění
  • Daň z přidané hodnoty
  • Majetkové daně
   • VZORY
  • Zákonné pojištění zaměstnavatele
  • Daňové řízení – doporučení
   • VZORY
 8. Řešení případů z praxe
  • Jednání s úřady
  • Vystupování SVJ v soukromoprávních vztazích
  • SVJ a dlužníci - vymáhání pohledávek
  • Bytové družstvo vs. SVJ

Kompletní služba pro vedení SVJ: teorie, praxe, jednoduchý program a bezplatný poradenský servis. Naleznete zde následující témata:

 • vznik SVJ, náležitosti stanov, orgány SVJ a svolání prvního shromáždění SVJ,
 • činnosti vykonávané společenstvím či práva a povinnosti společníků, údržba a opravy či jejich evidence, revize a lhůty k jejich provádění,
 • rekonstrukce a modernizace společných částí domů, půdní vestavby a nástavby, financování správy a opravy bytového fondu, pojištění nemovitostí,
 • daň z příjmu, z nemovitých věcí a převodu nemovitostí, daňově uznatelné náklady, vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek,
 • jednání s dlužníky, fond oprav a vše kolem něj, hlasování na shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Součástí on-line knihy jsou vzory smluv, formuláře pro komunikaci se státními úřady, právní předpisy související s činností SVJ, archiv dotazů, adresáře, daňový kalendář a program SVJ, který zahrnuje:

 • pohledávky SVJ, jejich stav, výpočet úroků z prodlení atd., fond oprav, pokladna
 • konstrukční prvky, evidence majetku, pasporty, revize,
 • odměňování, účetnictví.

Poslední aktualizace:

 • Ukládání účetní závěrky ve sbírce listin rejstříku společenství
 • Aktuální výklad k účasti notáře při schvalování změn stanov SVJ
 • Požadavky na plynové kotle po září 2015
 • Přechodná ustanovení NOZ ve vztahu k SVJ
 • SVJ podle NOZ – výsledky ankety
 • Absolutní majetková práva, vlastnické a spoluvlastnické právo - Nabývání vlastnického práva k nemovitostem, Převod vlastnického práva, Práva a povinnosti spojené s nabývanou věcí, Správa společné věci, Zrušení spoluvlastnictví, Přídatné spoluvlastnictví
 • Dohoda vlastníků o změně prohlášení
 • Kupní smlouva na jednotku, kupní smlouva o nabytí pozemku, Kupní smlouva o nabytí pozemku se stavbou
 • Smlouva o výstavbě jednotek formou půdní nástavby
 • Smlouva o směně jednotek bez finančního vypořádání
 • Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bytu
 • Smlouva o zrušení služebnosti užívacího práva, Dohoda o zrušení věcného břemene užívání
 • Smlouva o zřízení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na bytové jednotce
 • Předkupní právo nájemce při převodu bytu
 • Smlouva o nájmu garážového stání, Smlouva o nájmu bytové jednotky se zřízením předkupního práva
 • Smlouva o ubytování
 • Výpověď nájmu bytu pronajímatelem z důvodu neplacení nájemného a z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti
 • Plná moc pro zastupování na shromáždění vlastníků SVJ
 • Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí, Parkování vozidel na plynná paliva v garážích pod bytovými domy, Elektrická požární signalizace a zařízení autonomní detekce a signalizace
 • Nejčastější závady starších bytových domů podle inspektorů nemovitostí
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Dohoda o splátkovém kalendáři
 • Předžalobní výzva dlužníkovi
 • Žaloba na úhradu dlužného nájemného za byt za více kalendářních měsíců spolu s poplatkem z prodlení – jeden nájemce a společní nájemci
 • Instalace a provozování kamerového systému v bytových domech

předplatné na 12 měsíců za cenu 341,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 365,- Kč měsíčně