Nejnovější
Nejčtenější
 
Praktický rádce pro společenství vlastníků jednotek

Vedení SVJ bez starostí a za odpovídající odměnu!

On-line je určen pro členy výborů a pověřené vlastníky SVJ, subjekty zabývající se správou SVJ, třeba i bytová družstva, realitní agentury, developerské firmy aj.

Nabízíme komplexní službu pro vedení SVJ. Získáte přehledné a souhrnné informace pro úspěšné fungování SVJ - od založení, zvolení orgánů přes sestavování rozpočtu, revize a lhůty po vedení účetnictví, odměňování a jednání s dlužníky či úřady.

Co oceňují naši zákazníci?

 • praktičnost a názornost textů,
 • bezplatnou odpověď na jakýkoli dotaz k tématu on-line knihy autorským kolektivem,
 • názorné a spolehlivé příklady se vzorovým SVJ,
 • jednoduchý program pro revize, platby aj.
 • související dokumenty (právní předpisy, vzory smluv, formuláře, archiv dotazů ...),

Uspořte čas a peníze při vedení SVJ!

 1. Aktuálně pro SVJ
 2. Vlastnické právo
  • Vlastnické a spoluvlastnické právo
   • VZORY
  • Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví
  • Vznik vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví společných částí domu
   • VZORY
  • Práva k pozemku
  • Smlouvy o převodu jednotky a ochrana nájemce bytu
   • VZORY
  • Právní předpisy ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek
   • VZORY
  • Nájem a podnájem bytů a nebytových prostor - jednotek
  • Související judikatura
 3. Vznik a orgány SVJ
  • Právní úprava SVJ
  • Formy  SVJ - rozhodování  v domě rozděleném na jednotky
  • Vznik SVJ obecně a v domech bytových družstev
  • Rejstřík SVJ
   • VZORY
  • Orgány SVJ a jejich kompetence
   • VZORY
  • Stanovy SVJ
  • Předmět činnosti  SVJ
  • Práva a povinnosti členů SVJ
 4. Správa domu
  • Vymezení správy domu a další činnosti
  • Dokumentace  staveb obytných domů
  • Zjišťování potřeb údržby a oprav a jejich evidence
   • VZORY
  • Revize a lhůty pro jejich provádění
  • Zajištění správy a smlouvy s dodavateli
   • VZORY
  • Oceňování bytů a nemovitostí
  • Rekonstrukce a modernizace domů a bytů
  • Přehled využití obnovitelných zdrojů a zařízení
 5. Hospodaření
  • Zásady hospodaření SVJ
  • Výnosy a náklady
  • Příspěvky a podíl vlastníků na nákladech na správu domu
  • Majetek společenství
  • Rozpočet společenství
  • Společné části domu
  • Služby spojené s užíváním jednotek
   • VZORY
  • Čerpání dotací ČR a EU
 6. Účetnictví
  • SVJ - účetní jednotka, účetní předpisy, vedení účetnictví
  • Postupy účtování o činnosti SVJ
  • Pořízení majetku
  • Účtování služeb spojených s užíváním jednotek
  • SVJ a stavební spoření
  • Účetní závěrka
   • VZORY
  • Vnitřní předpisy pro vedení účetnictví
 7. Daně a odvody
  • Daň z příjmů právnických osob
   • VZORY
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Sociální a zdravotní pojištění
  • Daň z přidané hodnoty
  • Majetkové daně
   • VZORY
  • Zákonné pojištění zaměstnavatele
  • Daňové řízení – doporučení
   • VZORY
 8. Řešení případů z praxe
  • Jednání s úřady
  • Vystupování SVJ v soukromoprávních vztazích
  • SVJ a dlužníci - vymáhání pohledávek
  • Bytové družstvo vs. SVJ

Kompletní služba pro vedení SVJ: teorie, praxe, jednoduchý program a bezplatný poradenský servis. Naleznete zde následující témata:

 • vznik SVJ, náležitosti stanov, orgány SVJ a svolání prvního shromáždění SVJ,
 • činnosti vykonávané společenstvím či práva a povinnosti společníků, údržba a opravy či jejich evidence, revize a lhůty k jejich provádění,
 • rekonstrukce a modernizace společných částí domů, půdní vestavby a nástavby, financování správy a opravy bytového fondu, pojištění nemovitostí,
 • daň z příjmu, z nemovitých věcí a převodu nemovitostí, daňově uznatelné náklady, vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek,
 • jednání s dlužníky, fond oprav a vše kolem něj, hlasování na shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Součástí on-line knihy jsou vzory smluv, formuláře pro komunikaci se státními úřady, právní předpisy související s činností SVJ, archiv dotazů, adresáře, daňový kalendář a program SVJ, který zahrnuje:

 • pohledávky SVJ, jejich stav, výpočet úroků z prodlení atd., fond oprav, pokladna
 • konstrukční prvky, evidence majetku, pasporty, revize,
 • odměňování, účetnictví.

Poslední aktualizace:

 • Jak se orientovat ve splnění povinnosti registrace dodávky tepelné energie?
 • Právní posouzení povinnosti instalovat rozdělovače topných nákladů a případné sankce
 • Seznamte se s úplným zněním vyhlášky 237/2014, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
 • Situační zpráva k projednávané legislativě související s bydlením
 • Prohlášení vlastníka
  • Prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví
  • Společné prohlášení vlastníků o odstranění vad prohlášení
 • Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bytu
 • Nový katastrální zákon účinný od 1. 1. 2014
 • Vznik nájmu bytu, nájemní smlouva a její náležitosti, nájemné
 • Vzory nájemních smluv - Smlouva o nájmu garážového stání
 • Podnájem bytu nebo jeho části - Smlouva o podnájmu bytu
 • Bytové družstvo a společenství vlastníků jednotek působící v témže domě
 • Postup při převzetí domu do správy (Vzor Protokolu předání a převzetí domu do správy, Vzor Plné moci a Pravidla pro chování v domě – domovní řád)
 • Metody registrace tepla a jejich účinnost (Metody registrace tepla, Účinnost užití tepla z hlediska přesnosti, Účinnost z hlediska správnosti, Právní předpis a metodologie)
 • Společenství vlastníků – účetní jednotka, účetní předpisy a vedení účetnictví
 • Postupy účtování o činnosti SVJ (účtování náklady, výnosy)
 • Pořízení majetku
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z přidané hodnoty (SVJ a základní principy uplatňování DPH, Dodání tepla z domovní kotelny, Sledování obratu rozhodného pro registraci SVJ k DPH, Nárok na odpočet daně při registraci SVJ, Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací, Ručení za nezaplacenou daň)
 • Vymáhání pohledávek za členem SVJ (Úvod do vymáhání pohledávek za členem SVJ, Platební povinnosti člena SVJ, Následky prodlení s úhradou dluhu, Mimosoudní řešení pohledávek za členem SVJ, Soudní vymáhání pohledávek za členem SVJ, Exekuce, Změna vlastnictví jednotky a uplatnění pohledávky za členem SVJ, Uveřejňování dlužníků, Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení, Účetní a daňový pohled na problematiku pohledávek za členem SVJ, Vzor žaloby na zaplacení příspěvku na správu domu a pozemku)

předplatné na 12 měsíců za cenu 341,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 365,- Kč měsíčně