Nejnovější
Nejčtenější
 
Praktický rádce pro společenství vlastníků jednotek

Vedení SVJ bez starostí a za odpovídající odměnu!

On-line je určen pro členy výborů a pověřené vlastníky SVJ, subjekty zabývající se správou SVJ, třeba i bytová družstva, realitní agentury, developerské firmy aj.

Nabízíme komplexní službu pro vedení SVJ. Získáte přehledné a souhrnné informace pro úspěšné fungování SVJ - od založení, zvolení orgánů přes sestavování rozpočtu, revize a lhůty po vedení účetnictví, odměňování a jednání s dlužníky či úřady.

Co oceňují naši zákazníci?

 • praktičnost a názornost textů,
 • bezplatnou odpověď na jakýkoli dotaz k tématu on-line knihy autorským kolektivem,
 • názorné a spolehlivé příklady se vzorovým SVJ,
 • jednoduchý program pro revize, platby aj.
 • související dokumenty (právní předpisy, vzory smluv, formuláře, archiv dotazů ...),

Uspořte čas a peníze při vedení SVJ!

 1. Obsah a úvod
  • Úvod a informace o příručce
  • Seznam piktogramů a zkratek
  • Aktuálně pro SVJ
 2. Vlastnické právo
  • Vlastnické a spoluvlastnické právo
   • VZORY
  • Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví
  • Vznik vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví společných částí domu
   • VZORY
  • Práva k pozemku
  • Smlouvy o převodu jednotky a ochrana nájemce bytu
   • VZORY
  • Právní předpisy ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek
   • VZORY
  • Nájem a podnájem bytů a nebytových prostor - jednotek
  • Související judikatura
 3. Vznik a orgány SVJ
  • Právní úprava SVJ
  • Formy  SVJ - rozhodování  v domě rozděleném na jednotky
  • Vznik SVJ obecně a v domech bytových družstev
  • Rejstřík SVJ
   • VZORY
  • Orgány SVJ a jejich kompetence
   • VZORY
  • Stanovy SVJ
  • Předmět činnosti  SVJ
  • Práva a povinnosti členů SVJ
 4. Správa domu
  • Vymezení správy domu a další činnosti
  • Dokumentace  staveb obytných domů
  • Zjišťování potřeb údržby a oprav a jejich evidence
   • VZORY
  • Revize a lhůty pro jejich provádění
  • Zajištění správy a smlouvy s dodavateli
   • VZORY
  • Oceňování bytů a nemovitostí
  • Rekonstrukce a modernizace domů a bytů
  • Přehled využití obnovitelných zdrojů a zařízení
 5. Hospodaření
  • Zásady hospodaření SVJ
  • Výnosy a náklady
  • Příspěvky a podíl vlastníků na nákladech na správu domu
  • Majetek společenství
  • Rozpočet společenství
  • Společné části domu
  • Služby spojené s užíváním jednotek
   • VZORY
  • Čerpání dotací ČR a EU
 6. Účetnictví
  • SVJ - účetní jednotka, účetní předpisy, vedení účetnictví
  • Postupy účtování o činnosti SVJ
  • Pořízení majetku
  • Účtování služeb spojených s užíváním jednotek
  • SVJ a stavební spoření
  • Účetní závěrka
   • VZORY
  • Vnitřní předpisy pro vedení účetnictví
 7. Daně a odvody
  • Daň z příjmů právnických osob
   • VZORY
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Sociální a zdravotní pojištění
  • Daň z přidané hodnoty
  • Majetkové daně
   • VZORY
  • Zákonné pojištění zaměstnavatele
  • Daňové řízení – doporučení
   • VZORY
 8. Řešení případů z praxe
  • Jednání s úřady
  • Vystupování SVJ v soukromoprávních vztazích
  • SVJ a dlužníci
  • Tabulka nejběžnějších situací
   • VZORY
  • Připravované zákony
  • Bytové družstvo vs. SVJ

Kompletní služba pro vedení SVJ: teorie, praxe, vzorové SVJ řeší běžné i specifické problémy, jednoduchý program a bezplatný poradenský servis.

Získáte přehled o:

 • vzniku SVJ, náležitostech stanov, orgánech SVJ a svolání prvního shromáždění SVJ,
 • činnostech vykonávaných společenstvím či právech a povinnostech společníků, údržbě a opravách či jejich evidenci, revizích a lhůtách k jejich provádění,
 • rekonstrukcích a modernizacích společných částí domů, půdní vestavbách a nástavbách, financování správy a oprav bytového fondu, pojištění nemovitostí,
 • dani dědické, darovací, z nemovitostí a převodu nemovitostí či daňově uznatelných nákladech, vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek,
 • jednání s úřady: katastrálním, finančním, stavebním, obecním,
 • praktických problémech a jejich řešení jako např. jednání s dlužníky, fondu oprav a vše kolem něj, hlasování na shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Součástí on-line knihy jsou vzory smluv, formuláře pro komunikaci se státními úřady, právní předpisy související s činností SVJ, archiv dotazů, adresáře, daňový kalendář a program SVJ, kde naleznete vše o:

 • pohledávkách SVJ, jejich stavu, výpočtu úroků z prodlení atd., fondu oprav, pokladně
 • konstrukčních prvcích, evidenci majetku, pasportech, revizích,
 • odměňování, účetnictví.

Poslední aktualizace:

 • Prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví
 • Formy SVJ - rozhodování v domě rozděleném na jednotky
  • Rozhodování vlastníků jednotek
  • Správa domu a pozemku
  • Hospodaření společenství
 • Založení a vznik SVJ podle nového občanského zákoníku
  • Záležitosti SVJ v porovnání s předchozí úpravou
  • Založení a vznik SVJ podle nového občanského zákoníku
  • Zakladatel SVJ - majoritní vlastník, jako správce domu a pozemku
 • Vznik SVJ v domě v původním vlastnictví SBD nebo LBD
  • Odložený vznik SVJ v domě v původním vlastnictví SBD nebo LBD před 1. 1. 2014 podle ZOVB
  • Odložený vznik SVJ v domě v původním vlastnictví SBD nebo LBD po 1. 1. 2014
 • Rejstřík společenství vlastníků jednotek
 • Orgány SVJ a jejich kompetence
  • Orgány SVJ
  • Pozvánka na schůzi shromáždění společenství vlastníků
  • Úprava orgánů SVJ podle nového občanského zákoníku
  • Volba orgánů SVJ
  • SVJ, výbor a předseda
  • Kontrolní komise
 • Stanovy SVJ
  • Základní porovnání náležitostí stanov SVJ podle ZOVB a podle NOZ
  • Shromáždění, výbor a kontrolní komise ve stanovách SVJ po 1. lednu 2014
  • Vzor stanov SVJ
 • Smlouva o zajištění správy bytového fondu
 • Hospodaření
  • Příjmy SVJ
  • Výnosy a náklady
  • Majetek SVJ
  • Rozpočet
 • Účinnost a využitelnost kondenzačního kotle
 • Obecná úprava daně z příjmů fyzických osob
 • SVJ a základní principy uplatňování DPH
 • Převody jednotek, rodinných domů, garáží a pozemků
  • Bezúplatné a úplatné převody jednotek, rodinných domů, garáží a pozemků
  • Postup BD a jeho vztah k SVJ při převodech jednotek z vlastnictví družstva
  • Účetní a daňové aspekty převodu pozemku z vlastnictví BD nabyvateli jednotky
 • Dohoda o započtení pohledávek

předplatné na 12 měsíců za cenu 341,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 365,- Kč měsíčně