Nejnovější
Nejčtenější
 
AKTUÁLNÍ VZOROVÉ SMLOUVY PRO OBCHODNÍ STYK

On-line kniha Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk - to je rozsáhlá databáze vzorových smluv, dohod, žádostí, žalob a dalších typů podání. On-line knihu jsme pojali komplexně, tzn. každá vzorová smlouva je doplněna o podrobný odborný komentář, který je pro lepší názornost rozšířen o praktické příklady, tipy a upozornění. Stěžejními kapitolami jsou: Smlouvy podle občanského zákoníku, Korporátní smlouvy, Pracovní právo, Smlouvy týkající se nemovitých věcí.

Jak je on-line kniha zpracována, se můžete podívat v následující ukázce.

 

Co s on-line knihou získáte?

 • Vzory smluv včetně podrobného výkladu dané problematiky. Výklad je obohacen o velké množství praktických příkladů, tipů, judikátů a důležitých upozornění. Tam, kde je to žádoucí, jsou témata doplněna i o daňový a účetní pohled.
 • Součástí on-line knihy je kapitola Archiv, ve které naleznete vzorové smlouvy včetně jejich komentáře podle starého občanského zákoníku a obchodního zákoníku.
 • Všem předplatitelům nabízíme poradenský servis zdarma. Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v on-line knize nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme jeho zodpovězení autorem, odborníkem na dané téma.
 • Společně s přístupem do on-line knihy získáte úplné znění doprovodných právních předpisů - budete mít k dispozici více než 200 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.
 • Prostřednictvím pravidelných čtvrtletních aktualizací a doplňků reagujeme na změny souvisejících právních předpisů. Díky tomu budete mít k dispozici stále aktuální a platné informace, to vše pro Vaši právní jistotu. Aktualizace probíhají automaticky - vždy obdržíte e-mailem zprávu o nových a upravených kapitolách. Aktuální on-line knihu si pak otevřete přímo ve svém počítači!

 

Co je obsahem?

 • Aktuální informace
  • Novelizace zákoníku práce k 1. říjnu 2015
  • Změny daňových zákonů od roku 2016
  • Kolotočové podvody - nejnovější judikatura
  • Novela zákona o účetnictví
 • Základy smluvních vztahů
  • Uzavírání smluv - kontraktační proces
  • Lhůty a doby
  • Změna smlouvy
  • Zánik smlouvy
  • Zajištění a utvrzení dluhů
  • Zastoupení
  • Postup při vymáhání dluhů
  • Společné jmění manželů
 • Smluvní typy
  • Smlouva o smlouvě budoucí
  • Darovací smlouva
  • Kupní smlouva
  • Nájem
  • Výpůjčka
  • Výprosa
  • Pacht
  • Smlouva o zápůjčce
  • Smlouva o úvěru
  • Schovací smlouvy
  • Smlouvy příkazního typu
  • Smlouva o dílo
  • Smlouva o kontrolní činnosti
  • Smlouva o tiché společnosti
  • Právní jednání jedné osoby
  • Svěřenský fond
 • Korporátní smlouvy
  • Společnost s ručením omezeným
  • Akciová společnost
  • Smlouva o výkonu funkce členů orgánů obchodních společnosti
  • Pravidla o střetu zájmů
  • Podnikatelská seskupení
 • Smlouvy týkající se převodu nemovitých věcí
  • Koupě nemovitých věcí
  • Smlouva o nájmu bytu
  • Nájem nebytových prostor
  • Nájem prostoru sloužícího podnikání
  • Věcná práva
  • Smlouva o předkupním právu k nemovité věci
  • Nájem nemovité věci z daňového hlediska
  • Bytové spoluvlastnictví
  • Katastr nemovitostí po 1. lednu 2014 
  • Zprostředkování týkající se nemovitostí
  • Smlouva o smlouvě budoucí se zvláštním důrazem na právní vztahy týkající se nemovitostí
 • Smlouvy a dohody podle zákoníku práce
  • Uzavření pracovního poměru
  • Změny v rámci pracovního poměru
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Poskytování pracovnělékařských služeb
  • Mzdy a platy
  • Pracovní doba
  • Vysílání zaměstnanců do zahraničí, pracovní cesty
  • Skončení pracovního poměru
 • Daňová problematika
  • Žádost o posečkání úhrady daně
  • Žádost o vrácení přeplatku na dani
 • Cenné papíry
  • Právní úprava cenných papírů
  • Základní druhy cenných papírů
  • Přeměna cenného papíru na zaknihovaný a přeměna zaknihovaného na cenný papír
  • Smlouvy o cenných papírech
 • Práva duševního vlastnictví
  • Užití cizího dílo
  • Internetové právo
 • Archiv
  • Základy smluvních vztahů
  • Smlouvy podle občanského zákoníku
  • Smlouvy podle obchodního zákoníku
  • Společenské smlouvy

 

 

 

 

předplatné na 12 měsíců za cenu 541,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 565,- Kč měsíčně